• DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

    Wstęp deklaracji

    Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Świebodzicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zsswiebodzice.edupage.org

    Data publikacji i aktualizacji

    Data publikacji strony internetowej: 2020-09-01

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

    1) mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, posiadają strukturę, w której nie ma możliwości integracji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

    2) brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne;

    3) filmy, które zostały opublikowane przed wejściem życie ustawy o dostępności cyfrowej nie posiadają napisów dla osób niesłyszących;

    4) dokumenty zamieszczone na stronie w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR;

    5) część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań;

    6) część plików nie jest dostępna cyfrowo;

    7) brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

    Wyłączenia:

    1) część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana przed wejściem w życiu ustawy o dostępności cyfrowej;

    2) mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności;

    3) administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby zamieszczane na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

    Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

    Dla strony sp3swiebodzice.edupage.org przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa szkoły spełnia wymagania w 98,34%

     

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

     

    Skróty klawiaturowe

    Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Karina Ważny, e-mail: zs31sekretariat@gmail.com

    Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: +48 74 6669909. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

    Informacje na temat procedury:

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

    Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni.

    Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

    W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     

    DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

    Budynek 1 (budynek dydaktyczny z salą gimnastyczną, ul. Piłsudskiego 31) 

    1. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Dostępne jest tylko wejście boczne prowadzące na salę gimnastyczną. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Pozostałe wejścia nie są dostępne ze względu na nieużytkowanie pozostałej części budynku. 

    2. Nie ma podjazdu dla wózka. Wejście znajduje się na poziomie parteru. Należy pokonać 7 metrów chodnika, następnie drzwi wejściowe otwierane ręcznie. Po wejściu do budynku - części sali gimnastycznej należy pokonać 3 stopnie schodów. 

    3. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych (w budynku nie ma wind, platform – utrudniona jest komunikacja pionowa).

    4. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych (w budynku nie ma wind, platform – utrudniona jest komunikacja pionowa).

    5. Można parkować na terenie szkoły w określonych miejscach. Nie ma wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

    6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

    7. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

    8. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

    9. Szkoła nie zatrudnia tłumacza języka migowego.

     

    Budynek nr 2 (budynek dydaktyczny - ul. Piłsudskiego 31) 

    1. Do budynku prowadzi jedno wejście. Wejście usytuowane jest od ul Piłsugskiego. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. 

    2. Nie ma podjazdu dla wózka przy wejściu głównym. Aby dostać się do budynku wejściem głównym należy pokonać furtkę oraz 10 m chodnika, następnie drzwi wejściowe –otwieranie ręcznie. Po wejściu do budynku trzeba pokonać 9 stopni schodów.

    3. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych (w budynku nie ma wind, platrofm - utrudniona jest komunikacja pionowa). 

    4. Można parkować na terenie szkoły w określonych miejscach. Nie ma wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

    5. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

    6. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

    7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

     

    APLIKACJE MOBILNE

    Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

     

    Polityka Prywatności

    Ochrona danych osobowych na stronach EduPage traktowana jest bardzo poważnie. Odwiedź stronę poniżej, aby dowiedzieć się w jaki sposób chronione są Twoje dane osobowe: Polityka prywatności

     

     

     

  • Kontakty

   • Zespół Szkół w Świebodzicach
   • Sekretariat: +48 74 666 99 09 Dyrektor szkoły: 746669905 Kierownik administracyjno-gospodarczy: kadry@swiebodzicezs.edu.pl Kierownik szkolenia praktycznego: 535364202 Adres e-mail kierownika szkolenia praktycznego: zs31kierownikpraktyk@gmail.com
   • Kontakt ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŚWIEBODZICACH ul. Piłsudskiego 31 58-160 Świebodzice 58-160 Swiebodzice Poland
  • Logowanie